Comité

President
Weintzen Monique +352 26 660 404 weimon2002@hotmail.com
Vize-President
Rodrigues Eric ericro@hotmail.de
Sekretär
Muller Carmen +352 23 698 381 mail@carmen.lu
Keessier
Foetz Luc luc.foetz@pt.lu
Member
Bohler Jill jill.bohler@gmail.com
Karmeyer Georges karmeyer@pt.lu
Schiltz Josiane josianeschiltz4@gmail.com
Schumacher Claudia laclaudia73@gmail.com
Museksschoul
Schintgen-Schomer Christiane chrisschom@pt.lu
Weintzen Monique +352 26 660 404 weimon2002@hotmail.com