Comité

President

Weintzen Monique +352 26 660 404 weimon2002@hotmail.com

Sekretär

Muller Carmen +352 23 698 381 mail@carmen.lu

Keessier

Foetz Luc luc.foetz@pt.lu

Member

Bohler Jill jill.bohler@gmail.com
Schiltz Josiane josianeschiltz4@gmail.com
Schumacher Claudia laclaudia73@gmail.com

Museksschoul

Schintgen-Schomer Christiane chrisschom@pt.lu
Weintzen Monique +352 26 660 404 weimon2002@hotmail.com